ITAPA 2017

Technické parametre a prístup

ITAPA 2017

V bratislavskom hoteli Crowne Plaza sa v dňoch 14. a 15. novembra 2017 uskutočnil šestnásty ročník medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa už tradične venuje informatizácii a digitalizácii verejnej správy (eGovernmentu).

Katolícka cirkev v rámci aktivít na poli elektronizácie svojich procesov a informačnej bezpečnosti mala i v aktuálnom roku svoje zastúpenie na tomto výnimočnom fóre.

Blok prednášok Katolíckej cirkvi sa uskutočnil počas doobedia druhého dňa kongresu a bol venovaný viacerým témam elektronizácie procesov.

Prvá časť prednášok bola venovaná rozvoju platformy ecclesia.sk, ktorá rieši nielen služby zabezpečenej komunikácie a prístupu k údajom v rámci jednotlivých partikulárnych cirkví (diecéz), ale aj zabezpečený obeh dokumentov medzi jednotlivými farnosťami - a najnovšie - aj elektronizáciu práce tribunálu.

Zámer realizovať i prvé práce na elektronických službách tribunálu boli predstavené na ITAPE v roku 2015. Na kongrese ITAPA 2017 už bola prezentovaná realizácia a využitie elektronických služieb tribunálu v rámci práce Metropolitného tribunálu Bratislavskej arcidiecézy.

Druhá časť prednášok bola venovaná veľmi živej téme informačnej bezpečnosti, osobitne v pohľade na ochranu osobných údajov, a to nielen vo svetle aktuálnej legislatívy, ale aj v kontexte prichádzajúcej smernice GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov Európskeho parlamentu a Rady EÚ), ktorá nadobudne záväznú účinnosť v máju 2018.

Predstavený bol aktuálny spôsob riešenia ochrany osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov na arcibiskupskom úrade a vo farnostiach Bratislavskej arcidiecézy. Zároveň bol ponúknutý pohľad na podstatné prvky GDPR a požiadavky, ktoré treba splniť v cirkevných organizáciách pre zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nastupujúcej legislatívy a jej procesných, technologických i personálnych dôsledkov.

Prednášky druhej časti boli zavŕšené predstavením riešenia správy, riadenia a archivácie dokumentov, ktoré plne korešponduje s aktuálnou i nastupujúcou legislatívou a naviac umožňuje aj interakciu s Ústredným portálom verejnej správy (Slovensko.Sk).

Záver bloku prednášok Katolíckej cirkvi patril okrúhlemu stolu a živej diskusii s účastníkmi zo Slovenska i zo zahraničia ohľadom nastolených tém, ktoré boli predmetom neformálnych rozhovorov pokračujúcich aj po ukončení prednáškového bloku.

Back to Top

Prednášky


Moderátor

Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska

Kam kráčaš ecclesia.sk?

Mario Minarovský, ecclesia.sk, Software602

Zrejme nikto nepochybuje o tom, že informačné a komunikačné technológie tvoria významný fenomén súčasnej ekonomiky. V digitálnom priestore pôsobí čoraz viac ľudí, očakávania, možnosti sa z roka na rok rozširujú. Existujú programy informatizácie spoločnosti, s cieľom postupného prechodu k maximálnemu využívaniu informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života. Informatizácia verejnej správy bol ten impulz, ktorý stál pri zrode projektu.
Poučenia z projektov ktoré vznikali v cirkvi koncom 90-tich rokov a koncepcií z rokov 2005-10, ecclesia.sk prináša nový systematický a koordinovaný prístup do riešenia problematiky informatizácie procesov Katolíckej Cirkvi na Slovensku.

Prezentácia na prevzatie vo formáte PDF: Kam kráčaš ecclesia.sk?

Elektronické služby tribunálu v Bratislavskej arcidiecéze

Tibor Hajdu, ABÚ Bratislava

Zámerom projektu ecclesia je zvyšovanie efektívnosti práce úradov a zlepšovanie procesov. V roku 2015 bola na kongrese ITAPA oznámená príprava rozšírenia systému na podporu elektronizácie práce tribunálu. V tomto roku by sme chceli prezentovať realizáciu a využitie elektronických služieb tribunálu v rámci práce Metropolitného tribunálu Bratislavskej arcidiecézy.

Prezentácia na prevzatie vo formáte PDF: Elektronické služby tribunálu

Aktuálny stav elektronizácie procesov a informačnej bezpečnosti v cirkevnom prostredí

Peter Šantavý, ABÚ Bratislava
Mario Minarovský, ecclesia.sk, Software602

Elektronizáciu procesov v cirkevnom prostredí sme začali seriózne implementovať v roku 2008, pričom jedným z najdôležitejších aspektov vyvíjaných riešení bola bezpečnosť a ochrana osobných údajov.
Prednáška ponúka pohľad na aktuálny stav elektronizácie procesov Katolíckej cirkvi na Slovensku s osobitným zameraním na informačnú bezpečnosť.

Prezentácia na prevzatie vo formáte PDF: Aktuálny stav elektronizácie procesov a informačnej bezpečnosti v cirkevnom prostredí

Ochrana osobných údajov / GDPR v cirkevnom prostredí

Peter Šantavý, ABÚ Bratislava

Elektronizáciu procesov v cirkevnom prostredí sme začali seriózne implementovať v roku 2008, pričom jedným z najdôležitejších aspektov vyvíjaných riešení bola bezpečnosť a ochrana osobných údajov.
Prezentovaný stav riešenia ochrany osobných údajov v Bratislavskej arcidiecéze reflektuje nielen naplnenie našich zámerov v kontexte aktuálneho znenia Zákona o ochrane osobných údajov, ale aj kroky pre zabezpečenie kompatibility s GDPR.

Prezentácia na prevzatie vo formáte PDF: Ochrana osobných údajov / GDPR v cirkevnom prostredí

Elektronizácia procesov, GDPR a integrácia s elektronickými službami štátu

Antonín Drahovzal, Software602

Dokumenty sú vaše znalosti, dokumenty sú vaše bohatstvo, dokumenty je potrebné vyhľadať a dokumenty tiež potrebujú vašu ochranu. S blížiacou sa účinnosťou GDPR sú tieto potreby stále väčšie. Je potrebné vedieť, akým spôsobom a v akom rozsahu pracujete s osobnými údajmi, či už zamestnancami alebo zákazníkmi, kto a odkiaľ k nim má prístup, ako sa s dokumentmi pracuje.
Ďalšou a stále dôležitejšou témou sú dokumenty, ktoré prichádzajú od štátnej správy v rámci systému elektronických schránok.
Systém DMS musí zabezpečiť všetky vyššie uvedené potreby, a to nielen z hľadiska evidencie, ale aj procesného a vrátane dlhodobého uchovávania elektronických originálov. DMS zabezpečuje celý životný cyklus dokumentu, od jeho vzniku až po archiváciu a skartáciu.

Prezentácia na prevzatie vo formáte PDF: Elektronizácia procesov, GDPR a integrácia s elektronickými službami štátu

Panelová diskusia - okrúhly stôl

Anton Drahovzal, Software602
Tibor Hajdu, ABÚ Bratislava
Martin Kramara, KBS
Mario Minarovsky, ecclesia.sk, Software602
Peter Šantavý, ABÚ Bratislava

Back to Top